Paziņojums par privātumu

1. Ievads
2. Jūsu personas datu vākšana
3. Jūsu personas datu apstrāde
4. Apstrādes juridiskie pamati
5. Jūsu personas datu saņēmēji
6. Jūsu personas datu pārsūtīšana uz ārvalstīm
7. Jūsu personas datu saglabāšana
8. Jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem
9. Tiešais mārketings
10. Automatizēti lēmumi
11. Sazināties ar mums
12. Sūdzības
13. Izmaiņas šajā Paziņojumā

1. Ievads


Uzņēmums Aon Baltic ir apņēmies aizsargāt jūsu privātumu. Šī apņemšanās atspoguļo vērtību, ko mēs piešķiram uzticībai saviem klientiem, uzņēmējdarbības partneriem un citiem, kuri sniedz mums personas datus.

Šajā Paziņojumā par privātumu ("Paziņojums") ir izskaidrots, kā uzņēmums Aon Baltic vāc, izmanto un izpauž personas datus, tostarp personas datu kategorijas, ko mēs apstrādājam, un mērķus, kādiem mēs tos izmantojam.

Šajā Paziņojumā "Aon Baltic" nozīmē UADBB “Aon Baltic” Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs 40103284559, Latgales iela 257, Rīga, LV – 1019, Latvija, ieskaitot saistītos uzņēmumus un meitasuzņēmumus (arī "mēs", "mūs" vai "mūsu"). Uzņēmums Aon Baltic ir atbildīgs par jūsu personas datiem (un ir datu pārzinis piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu izpratnē), kurus mēs iegūstam no jums vai par jums.

2. Jūsu personas datu vākšana


a. Mūsu vākto personas datu veidi

Mūsu vāktie personas dati atšķiras atkarībā no mūsu sniegtā pakalpojumu veida. Ja mēs vācam sensitīvus personas datus (piemēram, īpašas kategorijas datus vai datus par noziedzīgiem nodarījumiem), šī informācija tiek vākta tikai tad, ja tā ir saistīta ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Uzņēmums Aon Baltic kā datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:
a) Kontaktinformācija, unikālais identifikators un informācija par nodarbinātību: vārds, uzvārds, personas kods, piemēram, pases numurs, valsts ID vai valsts apdrošināšanas numurs, amata nosaukums, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, tīmekļa vietnes adrese, darbības veids un kategorija, klienta statuss.
b) Apdrošināšanas polises rekvizīti: apdrošināšanas veids, apdrošināšanas polises sērija un numurs, spēkā stāšanās datums, apdrošināšanas polises derīguma termiņš, klienta piešķirtās pilnvaras derīguma termiņš, apdrošināšanas summa, prēmijas summa, prēmijas samaksas datums, saņemto prēmiju summa, prēmijas maksājuma dokumenta numurs, apdrošināšanas periods, apdrošinātāja nosaukums.
c) Prēmijas maksājuma un konta rekvizīti: maksātāja vārds un uzvārds, prēmijas mērķis, maksājuma termiņš, prēmijas summa, maksājuma datums, maksājuma uzdevuma numurs, vai prēmija tiek maksāta tieši apdrošinātājam, kredītkartes vai debetkartes numurs, bankas konta numurs, apdrošinājuma ņēmēja parāds, vai prēmijas maksājums tiek atlikts.
d) Apdrošinātā un apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja kontaktinformācija: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, vecums, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas konta numurs (uz kuru tiks izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība), dokumenta nosaukums.
e) Informācija par jūsu parādsaistībām: informācija par spēkā esošajām polisēm (spēkā esošas/ nederīgas/pārtrauktas/apturētas) un parāda summām.
f) Finanšu informācija:piemēram, kredītvēsture un bankrota statuss, alga, nodokļu kods, trešo pušu atskaitījumi, prēmiju maksājumi, pabalsti un tiesības uz pabalstiem, informācija par valsts apdrošināšanas iemaksām.
g) Informācija par iepriekšējas darbības pārbaudi: piemēram, iekļaušana sankciju sarakstā vai publiski pieejamā direktoru, kuriem atņemtas tiesības ieņemt amatu, sarakstā, informācija par iepriekšējiem vai iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem vai apliecinājums par sodāmības neesamību, informācija par politiski ietekmējamām personām.
h) Veselības informācija: informācija par jūsu veselības stāvokli, medicīniskā dokumentācija un medicīniskā novērtējuma rezultāti.
i) Informācija par braukšanas vēsturi, apliecību un apdrošināšanu: piemēram, informācija par vadītāja apliecību, vadītāja apliecības derīguma termiņš, esošās un iepriekšējās apdrošināšanas polises dati, informācija par iepriekšējiem negadījumiem un atlīdzību pieteikumiem, kā arī informācija par jebkādiem sodāmiem transportlīdzekļu vadītājiem.
j) Informācija par apdrošināšanas atlīdzības gadījumiem: informācija par jebkādām apdrošināšanas polises prasībām.
k) Mārketinga un saziņas preferences: piemēram, intereses un vēlamā valoda.
l) Informācija par pasākumiem: piemēram, informācija par jūsu interesi par mūsu pasākumiem un to apmeklējumu, tostarp atsauksmes veidlapu sniegšana.
m) Tiešsaistes informācija: piemēram, datora, ierīces un savienojuma informācija (piemēram, IP adrese, pārlūkprogrammas tips, operētājsistēma, unikālais ierīces identifikators), lietošanas dati, kas apkopoti, apmeklējot mūsu vietnes, ierīces atrašanās vietas informācija.

b. Informācijas avoti

Mēs apkopojam jūsu personas datus turpinājumā izklāstītajos veidos.
a) Informācija, ko sniedzat tieši mums: mēs apkopojam jūsu personas datus, kad pieprasāt mums pakalpojumu; apmeklējat Aon tīmekļa vietni vai apmeklējat Aon pasākumu vai semināru; izmantojot mūsu pakalpojumus; sniedzat komentārus, atsauksmes vai tieši sazinieties ar mums; sazinoties ar mūsu kontaktu centru pa tālruni, e-pastu, mēs varam ierakstīt zvanu un saglabāt e-pastu kvalitātes un apmācības un jautājumu apstrādes nolūkos.
b) Informācija no jūsu organizācijas: mēs varam iegūt jūsu personas datus no organizācijas, kurā esat nodarbināts vai ar kuru esat saistīts, lai sniegtu tai pakalpojumus un/vai pārvaldītu jūsu piekļuvi organizācijas pakalpojumiem un to izmantošanu.
c) Informācija, ko vācam automātiski: Mūsu vietnēs var tikt izmantotas sīkdatnes un citas izsekošanas tehnoloģijas, tostarp, lai nodrošinātu mūsu vietņu pamatfunkcionalitātes uzturēšanu, ko sauc par obligāti nepieciešamajām sīkdatnēm. Mēs varam arī iestatīt pirmās vai trešās puses izvēles sīkdatnes, lai uzlabotu mūsu vietņu lietošanas pieredzi. Lai apskatītu sīkdatņu kategorijas katrā no mūsu vietnēm, lūdzu, izmantojiet mūsu OneTrust sīkdatņu preferenču centru, ko var atrast mūsu vietņu lejasdaļā un/vai kad pirmo reizi apmeklējat mūsu vietnes. Mēs nodrošinām, ka mūsu sīkdatņu izmantošana atbilst vietējām juridiskajām un normatīvajām prasībām, un tāpēc esam nodrošinājuši, ka mūsu OneTrust sīkdatņu preferenču centra uzvedība un izskats ir balstīts uz jūsu IP adreses ģeogrāfisko atrašanās vietu.
d) Informācija no trešajām personām: mēs varam vākt personas datus par jums no citām trešajām personām, piemēram, apdrošinātājiem, apdrošināšanas līgumu parakstītājiem, pārapdrošinātājiem, kredītinformācijas aģentūrām, medicīnas speciālistiem, valsts iestādēm, prasītājiem, sponsoriem, kopuzņēmumiem vai uzņēmējdarbības partneriem, kā arī no pārbaudes un datu apstiprināšanas aģentūrām un citiem profesionālu konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem.

c. Kas notiek, ja personas dati netiek sniegti

Jums ir jāsniedz visi personas dati, kas mums pamatoti nepieciešami (mums pieņemamā formā), lai izpildītu mūsu pienākumus saistībā ar jums sniegtajiem pakalpojumiem, tostarp jebkurus juridiskos un regulatīvos pienākumus. Ja jūs nesniedzat vai kavējat sniegt informāciju, ko mēs pamatoti pieprasām, lai izpildītu šos pienākumus, mēs, iespējams, nevarēsim jums piedāvāt pakalpojumus un/vai mēs varam nekavējoties pārtraukt sniegto pakalpojumu sniegšanu.

d. Jūsu sniegtā informācija, kas attiecas uz trešām personām

Ja sniedzat uzņēmumam Aon personas datus par trešām personām (piemēram, informāciju par savu laulāto, civilo partneri, bērnu(-iem), apgādājamajiem vai kontaktpersonām ārkārtas situācijās), jums attiecīgā gadījumā šīm personām ir iepriekš jāiesniedz šī paziņojuma kopija vai citādi jānodrošina, ka viņi tiek informēti par to, kā Aon izmantos viņu informāciju. Ja sniedzat mums informāciju par saviem labuma guvējiem, mēs varam pieprasīt, lai jūs viņu vārdā sniedzat skaidru piekrišanu.

e. Informācija par bērniem

Mūsu pakalpojumi nav paredzēti bērniem, un mēs apzināti nevācam bērnu personas datus. Dažas Aon risinājumu līnijas var apstrādāt datus, kas saistīti ar bērniem, piemēram, viņu dzimšanas datumu, adresi un citu identificējamu informāciju. Šī informācija netiek iegūta tieši no bērniem, bet gan no citām personām, piemēram, no mūsu klienta, pārvadātāja vai tieši no jums kā bērna vecāka vai aizbildņa (piemēram, lai bērnu varētu norādīt kā apdrošināšanas polises labuma guvēju).

3. Jūsu personas datu apstrāde


Aon Baltic apkopos un apstrādās jūsu personas datus šādiem nolūkiem:
a) lai izvērtētu jūsu pieteikumu pakalpojumu saņemšanai;
b) lai piedāvātu, administrētu un pārvaldītu jums sniegtos pakalpojumus, tostarp sniegtu sākotnējos un atjaunošanas piedāvājumus un informāciju par klientu aprūpi;
c) lai veiktu uzticamības pārbaudes, identitātes, kredītinformācijas, bankrota, sankciju, datu validācijas, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, “Pazīsti savu klientu" un citas uzņēmējdarbības pieņemšanas, pārbaudes un riska pārvaldības aģentūru pārbaudes;
d) lai novērtētu riskus, kas saistīti ar jūsu topošo vai esošo apdrošināšanas polisi;
e) lai apstrādātu maksājumus, tostarp apdrošināšanas prēmijas maksājumus un starpposma korekcijas;
f) lai administrētu, izmeklētu un izskatītu prasības vai sūdzības saistībā ar apdrošināšanas polisēm un/vai sniegtajiem pakalpojumiem;
g) lai veicinātu noziegumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu un likumpārkāpēju aizturēšanu vai saukšanu pie atbildības;
h) lai izpildītu mūsu līgumus, atrastu parādniekus un atgūtu visus nesamaksātos parādus saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
i) lai pildītu juridiskās un regulatīvās saistības, risināt strīdus un uzraudzīt to ievērošanu;
j) lai nodotu uzņēmuma grāmatvedības dokumentus uzņēmuma tiesību pārņēmējiem pārdošanas vai reorganizācijas gadījumā, tostarp plānošanas un padziļinātas izpētes nolūkos gan pirms darījuma slēgšanas, gan pēc tā noslēgšanas;
k) lai veiktu tirgus izpēti un noskaidrot jūsu viedokli par pakalpojumiem, lai izstrādātu, radītu un uzlabotu mūsu produktu un pakalpojumu piedāvājumus, tostarp noteiktu mūsu reklāmas kampaņu efektivitāti un novērtētu uzņēmējdarbības rezultātus;
l) lai piedāvātu citus produktus un pakalpojumus, kas varētu interesēt mūsu klientus, potenciālos klientus un mūsu korporatīvo klientu individuālos pārstāvjus, tostarp sūtītu jaunumus, zinātību, reklāmas materiālus un citus paziņojumus;
m) lai sazinātos ar jums un atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, jautājumiem, komentāriem un bažām;
n) lai veiktu pētījumus, revīziju, pārskatu sniegšanu un citas saimnieciskās darbības;
o) lai veiktu salīdzinošo novērtēšanu, modelēšanu, tirgus izpēti un datu analīzi, kas saistīta ar jaunu un esošo procesu, produktu un pakalpojumu izstrādi;
p) lai uzaicinātu jūs uz pasākumiem vai semināriem, tostarp organizētu un administrētu šos pasākumus.


4. Apstrādes juridiskie pamati


Visa jūsu personas datu apstrāde ir pamatota ar šīs informācijas apstrādes likumīgo pamatu. Vairumā gadījumu apstrāde pamatojas uz šādiem iemesliem:
a) Pakalpojuma līguma izpilde: apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kura puse esat jūs, vai lai veiktu pasākumus (pēc jūsu pieprasījuma) līguma noslēgšanai (piemēram, lai mēs palīdzētu darba devējam izpildīt saistības pret jums), jo īpaši šā paziņojuma 3. iedaļas a), b), c), d), e) un f) punktā izklāstītajām apstrādes darbībām.
b) Juridiskie un normatīvie pienākumi:apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu juridiskās un normatīvās prasības, jo īpaši attiecībā uz apstrādes darbībām, kas izklāstītas šā paziņojuma 3. iedaļas i) punktā (piemēram, ja mums ir pienākums vākt noteiktu informāciju par mūsu klientiem grāmatvedības vai nodokļu vajadzībām vai ja mums ir pienākums sniegt informāciju tiesām vai citām iestādēm).
c) Krāpšanas novēršana un atklāšana: mēs izmantosim jūsu personas datus, tostarp informāciju, kas attiecas uz sodāmību vai iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, lai novērstu un atklātu krāpšanu, citus finanšu noziegumus un vispārējos noziegumus apdrošināšanas un finanšu pakalpojumu nozarē, jo īpaši šā paziņojuma 3. iedaļas g) punktā izklāstītajām apstrādes darbībām.
d) Likumīgās intereses: dažu jūsu personas datu aspektu vākšana un izmantošana ir nepieciešama, lai mēs varētu īstenot savas likumīgās komerciālās intereses, piemēram, lai īstenotu savu uzņēmējdarbību, jo īpaši, ja mēs piedāvājam citus produktus un pakalpojumus, kas varētu jūs interesēt, vai veicam tirgus izpēti, lai uzlabotu savus produktus un pakalpojumus kopumā, tostarp šā paziņojuma 3. iedaļas c), g), h), i), j), k), l), m), n), o) un p) punktā noteiktajām apstrādes darbībām. Ja, vācot un izmantojot jūsu personas datus, mēs paļaujamies uz šo juridisko pamatu, mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka apstrāde nepārkāpj tiesības un brīvības, kas jums piešķirtas saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.
e) Juridiskas prasības: apstrāde ir nepieciešama, lai mēs vai trešās personas varētu celt, īstenot vai aizstāvēt juridiskas prasības, jo īpaši attiecībā uz apstrādes darbībām, kas izklāstītas šā paziņojuma 3. iedaļas f) punktā..
f) Piekrišana:mēs paļaujamies uz jūsu piekrišanu vākt un izmantot personas datus par jebkādiem kriminālsodiem vai iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, jo īpaši, lai novērtētu riskus saistībā ar jūsu potenciālo vai esošo apdrošināšanas polisi, jo īpaši šā paziņojuma 3. iedaļas d) un f) punktā izklāstītajām apstrādes darbībām. Mēs varam arī izpaust šo informāciju ar citiem apdrošināšanas tirgus dalībniekiem un trešajām pusēm, ja tas ir nepieciešams, lai piedāvātu, pārvaldītu un pārvaldītu jums sniegtos pakalpojumus, piemēram, apdrošinātājiem un apdrošināšanas līgumu parakstītājiem, pārapdrošinātājiem, brokeriem un pārbaudes aģentūrām. Ja mēs paļaujamies uz jūsu piekrišanu vākt un izmantot jūsu personas datus, jūsu piekrišana jums nav obligāti jāsniedz, un jūs varat vēlāk jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, kad tā ir sniegta. Tomēr, ja jūs atsakāties sniegt informāciju, kas mums pamatoti nepieciešama pakalpojumu sniegšanai, mēs, iespējams, nevarēsim jums piedāvāt pakalpojumus un/vai mēs varam nekavējoties pārtraukt sniegto pakalpojumu sniegšanu. Ja izvēlaties saņemt no mums pakalpojumus, jūs piekrītat, ka jūsu personas dati tiek vākti un izmantoti tā, kā aprakstīts šajā paziņojuma iedaļā. Jūs arī saprotat, ka šāda informācija var tikt apkopota un nodota iepriekš minētajam nolūkam apdrošināšanas apdrošinātājam, kas norādīts jūsu apdrošināšanas polises dokumentācijā. Lai iegūtu papildinformāciju par apdrošinātāja privātuma praksi, jums jāiepazīstas ar apdrošinātāja paziņojumu par privātumu tā tīmekļa vietnē.

5. Jūsu personas datu saņēmēji


Mēs parasti izpaužam jūsu personas datus šādām saņēmēju kategorijām, ja tas ir nepieciešams, lai piedāvātu, administrētu un pārvaldītu jums sniegtos pakalpojumus:
a) uzņēmumā Aon: mēs varam izpaust jūsu personas datus citām Aon struktūrvienībām, zīmoliem, nodaļām un meitasuzņēmumiem šajā Paziņojumā izklāstītajiem apstrādes nolūkiem;
b) apdrošināšanas tirgus dalībniekiem:ja tas ir nepieciešams, lai piedāvātu, pārvaldītu un vadītu jums sniegtos pakalpojumus, piemēram, apdrošinātājiem un apdrošināšanas līgumu parakstītājiem, pārapdrošinātājiem, brokeriem, starpniekiem un zaudējumu regulētājiem. Apdrošināšanas līgumu parakstītājs ir apdrošinātājs, kas apdrošina jūsu apdrošināšanas polisi un ir norādīts jūsu polises dokumentācijā. Lai iegūtu plašāku informāciju par apdrošinātāja privātuma praksi, skatiet apdrošinātāja paziņojumu par privātumu tā tīmekļa vietnē;
c) pārbaudes un riska pārvaldības aģentūras: tpiemēram, kredītinformācijas, sodāmības reģistra, krāpšanas novēršanas, datu apstiprināšanas un citas profesionālas konsultāciju aģentūras, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu un atklātu krāpšanu apdrošināšanas nozarē un veiktu pasākumus, lai novērtētu risku saistībā ar potenciālajām vai esošajām apdrošināšanas polisēm un/vai pakalpojumiem;
d) juridiskajiem konsultantiem, zaudējumu noregulētājiem un atlīdzības prasību izmeklētājiem: ja nepieciešams, lai izmeklētu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības, apdrošināšanas atlīdzības prasības vai citas līdzīga rakstura prasības;
e) medicīnas speciālistiem:piemēram, ja sniedzat informāciju par savu veselību saistībā ar apdrošināšanas polises prasību;
f) tiesībaizsardzības iestādes: ja tas ir nepieciešams, lai atvieglotu novēršanu vai noziedzīgu nodarījumu atklāšanu, vai likumpārkāpēju aizturēšanu, vai kriminālvajāšanu;
g) valsts iestādes, regulatori un valsts struktūras: ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu ievērot mūsu juridiskos un normatīvos pienākumus;
h) trešo pušu piegādātāji: ja mēs nododam savas apstrādes darbības ārpakalpojumu sniedzējiem, kas apstrādā personas datus mūsu vārdā. Šīs apstrādes darbības paliek mūsu kontrolē un tiks veikta saskaņā ar mūsu drošības standartiem un stingriem norādījumiem;
i) uzņēmuma tiesību pārņēmēji: Aon vai pakalpojumi tiek pārdoti citai organizācijai, to pilnībā vai daļēji iegādājas vai tā apvienojas ar citu organizāciju. Ja personas dati tiek izpausti šādos apstākļos, tie arī turpmāk tiks izmantoti saskaņā ar šo paziņojumu.
j) uzņēmējdarbības partneri: piemēram, kopuzņēmumi, sponsori un/vai citi trešo pušu uzņēmējdarbības partneri, kas sadarbojas vai strādā ar Aon projektos, pasākumos, produktu vai pakalpojumu nodrošināšanā. Lai iegūtu plašāku informāciju par to privātuma praksēm, jums jāiepazīstas ar to paziņojumiem par privātumu;
k) iekšējiem un ārējiem revidentiem: ja tas ir nepieciešams, lai veiktu uzņēmuma revīziju vai izmeklētu sūdzību vai drošības apdraudējumu.

6. Personas datu nosūtīšana uz ārvalstīm


Mēs darbojamies globāli un visā pasaulē, tāpēc paturam tiesības nosūtīt jūsu personas datus uz citām valstīm, lai tos apstrādātu šajā paziņojumā izklāstītajiem mērķiem. Jo īpaši mēs varam veikt šādu pārsūtīšanu, lai piedāvātu, administrētu un pārvaldītu jums sniegtos pakalpojumus un uzlabotu mūsu uzņēmējdarbības efektivitāti. Mēs nodrošinām, ka šāda pārsūtīšana atbilst visiem piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem un nodrošina pienācīgu aizsardzību tiesībām un brīvībām, kas personām piešķirtas saskaņā ar šādiem likumiem.Ja mēs vācam jūsu personas datus Eiropas Ekonomikas zonā ("EEZ"), mēs varam pārsūtīt šo informāciju uz valstīm ārpus EEZ, lai veiktu šajā paziņojumā aprakstītos apstrādes nolūkus. Tas var ietvert datu nosūtīšanu uz valstīm, kuras Eiropas Komisija ("EK") uzskata par tādām, kas nodrošina pietiekamus datu privātuma aizsardzības pasākumus, un uz dažām valstīm, uz kurām neattiecas lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību. Aon ir noslēgts grupas iekšējās datu pārsūtīšanas līgums, kas reglamentē jūsu personas datu pārrobežu pārsūtīšanu Aon grupas ietvaros un kurā ir iekļautas EK apstiprinātās Eiropas standarta līguma klauzulas. Ja mēs pārsūtām personas datus trešām personām, kas atrodas valstīs, uz kurām neattiecas lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, mēs ieviešam atbilstošus aizsardzības pasākumus, piemēram, iepriekš minētās Eiropas standarta līguma klauzulas, ko attiecīgā gadījumā apstiprinājusi EK. Vajadzības gadījumā mēs varam īstenot papildu tehniskus, organizatoriskus vai līgumiskus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu jūsu personas datu aizsardzības līmeni. Vajadzības gadījumā papildinformāciju par šiem aizsardzības pasākumiem var saņemt, sazinoties ar mums.

7. Jūsu personas datu saglabāšana


Mēs saglabājam atbilstošus jūsu personas datu ierakstus, lai varētu veikt savu uzņēmējdarbību un izpildīt savas juridiskās un regulatīvās saistības. Šie ieraksti tiek glabāti iepriekš noteiktos glabāšanas periodos, kas var pārsniegt laiku, kurā mēs jums sniedzam pakalpojumus. Vairumā gadījumu mēs jūsu personas datus glabāsim ne ilgāk, nekā to nosaka piemērojamie tiesību akti. Esam ieviesuši attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati tiek droši, savlaicīgi un konsekventi iznīcināti, kad tie vairs nav vajadzīgi.

8. Jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem

a) Tiesības piekļūt: Jūsų tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos pārbaudīt vai tiesības saņemt par jums uzglabāto datu pastāvīgu kopiju.
b) Tiesības uz labošanu:tiesības pieprasīt jūsu personas datu labošanu vai gadījumos, ja datu pareizība tiek apstrīdēta, tiesības papildināt datus, lai norādītu, ka jūs apstrīdējāt datu precizitāti.
c) Tiesības uz dzēšanu: tiesības pieprasīt jūsu personas datu dzēšanu, jo īpaši tad, ja datu turpmāka izmantošana vairs nav nepieciešama.
d) Tiesības ierobežot apstrādi: tiesības pieprasīt savu personas datu turpmākas apstrādes ierobežošanu, piemēram, ja datu pareizība tiek apstrīdēta un jūs prasāt, lai dati netiktu izmantoti, kamēr nav apstiprināta to pareizība.
e) Tiesības uz pārnesamību: tiesības pieprasīt, lai jums vai jūsu izvēlētai trešai personai elektroniskā formā tiktu darīti zināmi daži jūsu personas datu aspekti, lai tos varētu izmantot atkārtoti.
f) Tiesības iebilst pret apstrādi:tiesības iebilst pret savu personas datu izmantošanu, jo īpaši tad, ja uzskatāt, ka vairs nav pietiekama juridiskā pamata, lai mēs turpinātu datus apstrādāt.
g) Tiesības iebilst pret tiešo mārketingu: tiesības iebilst pret jūsu personas datu izmantošanu tiešā mārketinga nolūkos. Sīkākai informācijai skatīt 9. iedaļu.
h) Tiesības atsaukt savu piekrišanu:ja mēs balstāmies uz jūsu piekrišanu vākt un izmantot jūsu personas datus, jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā posmā, kad tā ir sniegta.
i) Tiesības iebilst pret automatizētu lēmumu pieņemšanu:tiesības iebilst pret lēmumiem, kas saistīti ar jūsu personas datu izmantošanu un kas pieņemti tikai ar automatizētiem līdzekļiem.   
j) Tiesības iesniegt sūdzību regulatoram: tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajam datu aizsardzības regulatoram par jūsu personas datu apstrādi. Sīkāku informāciju skatīt 12. iedaļā.

Tomēr ir svarīgi ņemt vērā, ka dažas no iepriekš 8. iedaļā aprakstītajām tiesībām var īstenot tikai noteiktos apstākļos. Mēs varam arī lūgt jums sniegt papildinformāciju, lai pārbaudītu jūsu identitāti un citu drošības apsvērumu dēļ. Ja mēs nevaram izpildīt jūsu pieprasījumu izmantot kādu no jūsu tiesībām saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mēs jums rakstīsim, lai paskaidrotu atteikuma iemeslu (piemēram, lai izpildītu juridisku pienākumu, celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības vai juridiskus atbrīvojumus). Iepriekš minētās tiesības varat izmantot, sazinoties ar mums, izmantojot šajā paziņojumā norādīto kontaktinformāciju. Cik vien iespējams, mēs vienmēr centīsimies atbildēt uz pieprasījumiem un jautājumiem pēc iespējas ātrāk vai informēt jūs par nepieciešamību sniegt papildu informāciju.

9. Tiešais mārketings


Mēs izmantosim jūsu personas datus, lai nosūtītu jums tiešos mārketinga paziņojumus (piemēram, pa e-pastu vai SMS) par mūsu produktiem un pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu jūs interesēt. Mēs sniegsim jums iespēju izvēlēties, vai vēlaties saņemt tiešā mārketinga paziņojumus brīdī, kad piesakāties vai reģistrējaties pakalpojumu saņemšanai. Savas mārketinga preferences varat arī mainīt jebkurā posmā, sazinoties ar mums, izmantojot 11. iedaļā norādīto kontaktinformāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pat tad, ja atsakāties no tiešās tirgvedības paziņojumu saņemšanas, mēs joprojām varam jums sūtīt ar pakalpojumiem saistītus paziņojumus, ja tas ir nepieciešams.

10.Automatizēti lēmumi


Ja jūs piesakāties vai reģistrējaties pakalpojuma saņemšanai, mēs varam veikt automatizētu reāllaika novērtējumu, lai noteiktu, vai jums ir tiesības saņemt pakalpojumu. Automatizēts novērtējums ir novērtējums, kas tiek veikts automātiski, izmantojot tehnoloģiskus līdzekļus (piemēram, datorsistēmas) bez cilvēka līdzdalības. Šajā novērtējumā tiks analizēti jūsu personas dati, un tas ietvers vairākas pārbaudes, piemēram, kredītvēstures un bankrota pārbaudi, jūsu vadītāja apliecības un sodāmības par transportlīdzekļu vadīšanu apstiprināšanu, jūsu iepriekšējo prasību vēstures apstiprināšanu un citas krāpšanas novēršanas pārbaudes. Ja jūsu pieteikums pakalpojuma saņemšanai neatbilst atbilstīgajiem kritērijiem, tas var tikt automātiski noraidīts, un jūs par to saņemsiet paziņojumu pieteikuma iesniegšanas procesa laikā. Tomēr, ja lēmums tiek pieņemts tikai ar automatizētiem līdzekļiem, izmantojot jūsu personas datus, jums ir tiesības apstrīdēt lēmumu un lūgt, lai mēs šo jautājumu pārskatām ar cilvēka iejaukšanos. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, sazinieties ar mums.

11. Sazināties ar mums


Ja jums ir kādi jautājumi par šā paziņojuma saturu vai tiesībām, kas jums piešķirtas saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, pieprasījumiem vai sūdzībām, jums jāsazinās ar mūsu datu aizsardzības inspektoru, rakstot uz aonlatvia@aon.lv

UADBB “Aon Baltic” Latvijas filiāle
Latgales iela 257, Rīga, LV – 1019, Latvija

12. Sūdzības


Ja neesat apmierināti ar to, kā esam izskatījuši jūsu sūdzību, jums ir tiesības vērsties ar šo jautājumu pie attiecīgā datu aizsardzības regulatora jūsu valstī:

Latvija:
Datu valsts inspekcija
Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
Tālr. +371 67223131
E-pasts pasts@dvi.gov.lv

13. Izmaiņas šajā Paziņojumā


Šis paziņojums nav līgumisks, un mēs paturam tiesības to laiku pa laikam pamatoti grozīt, lai nodrošinātu, ka tas joprojām pareizi atspoguļo to, kā mēs vācam un izmantojam jūsu personas datus. Jums tiks darīti pieejami jebkādi šī Paziņojuma atjauninājumi vai izmaiņas. Jums būtu regulāri jāpārlasa šis paziņojums, lai nodrošinātu, ka saprotat, kā mēs apkopojam un izmantojam jūsu personas datus.

Šis paziņojums tika atjaunināts 2023. gada 23. novembrī
Autortiesības © Aon Baltic Privātuma politika. Portāla noteikumi. Cookie Preferences