Portāla noteikumi

Spēkā no 2018-05-21

Noteikumos izmantotie termini:
Portāls - tīmekļa vietne broko.lv
Aon Baltic – UADBB "Aon Baltic" Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40103284559, Latgales iela 257, LV-1019 Rīga

1. Intelektuālais īpašums un tā aizsardzība:
1.1. Visas autortiesības uz šo portālu pieder Aon Baltic un ir aizsargātas ar likumu. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā piemērojama administratīva, civiltiesiska un kriminālā atbildība.
1.2. Ja vien nav saņemta Aon Baltic piekrišana, ir aizliegts reproducēt, kopēt, publiskot vai citādi izmantot šajā portālā esošo informāciju vai tās daļu, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

2. Portāls sniedz informāciju par apdrošināšanas sabiedrībām un to pakalpojumiem.
2.1. Portālā iekļauto Apdrošināšanas likumā prasīto informāciju par apdrošinātāju un citu informāciju saistībā ar apdrošināšanas sabiedrībām un to pakalpojumiem sniedz attiecīgās apdrošināšanas sabiedrības. Aon Baltic nepārbauda šīs informācijas precizitāti un nav atbildīga par šīs informācijas neprecizitātēm un izrietošajiem zaudējumiem.

3. Apdrošināšanas prēmiju kalkulators:
3.1. Portāls dod iespēju portāla apmeklētājiem aprēķināt apdrošināšanas prēmijas par transportlīdzekļiem, īpašumu, ceļojumiem un nelaimes gadījumiem saskaņā ar piemērojamajām norādīto apdrošināšanas sabiedrību likmēm.
3.2. Portāls sniedz aplēsi tikai par tādu apdrošināšanas sabiedrību prēmijām, kuras ir iesniegušas datus par savām piemērojamajām apdrošināšanas prēmiju likmēm. Portāls nesniedz datus par citu apdrošināšanas sabiedrību piemērotajām likmēm.
3.3. Kalkulators izmanto attiecīgo apdrošināšanas sabiedrību norādītās apdrošināšanas prēmijas. Aon Baltic nesniedz nekādas garantijas, ka šīs likmes atbilst šobrīd faktiski izmantotajām apdrošināšanas sabiedrību likmēm, un nav atbildīga, ja šīs likmes atšķiras no faktiski izmantotajām apdrošināšanas sabiedrību likmēm.
3.4. Ar tabulas palīdzību tiek salīdzināti apdrošināšanas sabiedrību piedāvātie līguma noteikumi, bet tikai attiecībā uz piedāvāto apdrošināšanas prēmiju un produktu noteikumiem. Šeit netiek vērtēti citi apdrošināšanas sabiedrību sniegto pakalpojumu aspekti (apdrošināšanas sabiedrības finansiālo un apdrošināšanas rezultātu rādītāji un uzticamība vai riska apjoms, pakalpojumu pieejamība, pakalpojumu kvalitāte, prasījumu nokārtošanas politikas un prakse, utt.).

4. Vietnes apmeklētājiem sniegtā informācija:
4.1. Portālā sniegtā informācija ļauj aprēķināt apdrošināšanas prēmiju, piedāvā noslēgt apdrošināšanas līgumu, kā arī noslēgšanas gadījumā pārvaldīt apdrošināšanas līgumu. Iesniegtajai informācijai jābūt pareizai, precīza un pilnīgai. Sniedzot portālā informāciju, apmeklētājs apstiprina, ka viņam ir tiesības sniegt tādus datus un ka sniegtā informācija, ieskaitot personas datus, ir precīza un pareiza. Portāla apmeklētāja dati pamatā tiek apstrādāti apdrošināšanas starpniecības darbību nolūkā.
4.2. Aon Baltic parasti nepārbauda portāla apmeklētāju sniegto informāciju, tai skaitā apdrošināšanas prēmijas aprēķinu, piedāvājumu noslēgt apdrošināšanas līgumu un informāciju, kas tiek sniegta, lai noslēgtu apdrošināšanas līgumu. Par šīs informācijas precizitāti un pareizību atbildību uzņemas iesniedzējs, un tādēļ pirms datu iesniegšanas minētajiem nolūkiem ir rūpīgi jāizlasa norādītie dati un jāpārliecinās, ka tie ir pareizi un pilnīgi.
4.3. Ja portālā tiek iesniegta nepareiza informācija, apdrošināšanas sabiedrība nevar noslēgt apdrošināšanas līgumu, noteikt citu (arī augstāku) apdrošināšanas prēmiju un, notiekot apdrošināšanas gadījumam, nevar samaksāt atlīdzību vai to samazināt. Ja ir norādīta nepareiza informācija par apdrošinājuma ņēmēju, polise var būt nederīga, ja ir norādīta nepareiza vai neprecīza adrese, kur sūtāma apdrošināšanas polise, šī polise var nonākt pie citas personas, ja portāla apmeklētājs norāda nepareizus datus, var rasties arī citas negatīvas sekas, kas nav šeit uzskaitītas. Persona, kura iesniedza nepareizo informāciju, uzņemas visu atbildību par tādām sekām. Ja portāla lietotāja (apdrošinājuma ņēmēja) nepareizas, neprecīzas informācijas, arī neprecīzi norādīto personas datu dēļ Aon Baltic vai trešās personas cieš zaudējumus, tām ir tiesības uz atlīdzību no portāla apmeklētāja, kurš iesniedza nepareizo informāciju.
4.4. Norādot informāciju portālā, lai noslēgtu apdrošināšanas līgumu, portāla apmeklētājs apstiprina savu nolūku noslēgt transportlīdzekļa īpašnieka atbildības apdrošināšanas līgumu, īpašuma apdrošināšanas līgumu, ceļojumu apdrošināšanas vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgumu ar Aon Baltic starpniecību.
4.5. Portāla apmeklētāja un citu ar Aon Baltic saistītu personu personas informācija tiek pārvaldīta saskaņā ar Aon Baltic paziņojumu par privātumu, kas ir pieejams šeit.

5. Aon Baltic tiesības:
5.1. Tiek uzskatīts, ka, nolemjot noslēgt līgumu šajā portālā, portāla apmeklētājs ir sniedzis Aon Baltic skaidras un neatsaucamas instrukcijas (norādījumu) iesniegt portāla apmeklētāja izvēlētajai apdrošināšanas sabiedrībai pieteikumu noslēg obligātās transportlīdzekļa īpašnieka atbildības apdrošināšanas līgumu vai konkrētā īpašuma vai ceļojuma apdrošināšanas līgumu, un, saņemot piekrišanu no apdrošināšanas sabiedrības, nodot apdrošināšanas sabiedrībai portāla apmeklētāja samaksāto apdrošināšanas prēmiju, kā arī saņemt apdrošināšanas polisi no apdrošinātāja vai tā pārstāvja, un pārsūtīt to uz portāla apmeklētāja norādīto e-pasta adresi.
5.2. Tiek uzskatīts, ka, nolemjot noslēgt līgumu šajā portālā, portāla apmeklētājs ir sniedzis Aon Baltic skaidru un neatsaucamu piekrišanu parakstīt apdrošināšanas līguma dokumentus portāla apmeklētāja vārdā. Apdrošinājuma ņēmēja (portāla apmeklētāja) apdrošināšanas līgumu paraksta apdrošināšanas brokeris, kas strādā pie Aon Baltic, kuram ir noteiktajā kārtībā piešķirta atļauja veikt neatkarīga apdrošināšanas starpnieka darbības.
5.3. Tiek uzskatīts, ka, nolemjot noslēgt līgumu šajā portālā, portāla apmeklētājs ir sniedzis Aon Baltic skaidru un neatsaucamu piekrišanu to pārstāvēt apdrošināšanas līguma noslēgšanā un arī apdrošinātāju, ja apdrošinātājs ir sniedzis tādu atļauju Aon Baltic. Šajā gadījumā apdrošināšanas brokeris, kurš strādā pie Aon Baltic, kuram ir noteiktajā kārtībā piešķirta atļauja veikt neatkarīga apdrošināšanas starpnieka darbības, drīkst parakstīt apdrošināšanas līgumu apdrošinātāja vārdā. Viens un tas pats apdrošināšanas brokeris nevar parakstīt vienus un to pašus apdrošināšanas līguma dokumentus gan apdrošinājuma ņēmēja, gan apdrošinātāja vārdā.
5.4. Ja vien nav noslēgts ekskluzīvs līgums ar portāla apmeklētāju, Aon Baltic nesniedz nekādus citus, skaidri izteiktus vai netieši norādītus pakalpojumus portāla apmeklētājam un neizpilda nekādus citus skaidri izteiktus vai netieši norādītus norādījumus no portāla apmeklētāja, izņemot šo Noteikumu 5.1. punktā norādītos.
5.5. Aon Baltic nav atbildīga par apdrošināšanas līgumu, kas noslēgti, izmantojot Aon Baltic apdrošināšanas brokeru pakalpojumus šajā portālā, izpildi un nav atbildīga, ja apdrošināšanas sabiedrība neizpilda vai nepienācīgi pilda savas saistības, kas izriet no apdrošināšanas līguma (nesamaksā apdrošināšanas atlīdzību bez pamatojuma, ja ir noticis apdrošināšanas gadījums, nepamatoti samazina apdrošināšanas atlīdzību utt.), arī, ja apdrošināšanas sabiedrība nespēj izpildīt savas saistības saskaņā ar apdrošināšanas līgumu.

6. Apdrošināšanas prēmijas samaksa:
6.1. Portāla apmeklētājs ir atbildīgs par apdrošināšanas prēmijas samaksu. Apdrošināšanas prēmija ir jāsamaksā ne vēlāk kā 1 dienu pirms polises spēkā stāšanās, un ne vēlāk kā 2 dienas no datuma, kad portālā broko.lv,tiek iesniegti dati apdrošināšanas līgumam, citādi tiks uzskatīts, ka portāla apmeklētāja lūgums noslēgt apdrošināšanas līgumu ir atcelts un vairs netiek pildīts.
6.2. Apdrošināšanas prēmiju var maksāt portālā norādītajā veidā.
6.2.1. Ja maksājumi tiek veikti ar Visa/MasterCard kartēm, maksājumu apstrādei mēs izmantojam platformu makecommerce.lt. Šī platforma pieder Maksekeskus AS (Liivalaia 45, Tallin 10145, Igaunija, Reģ. Nr.:12268475), tāpēc jūsu personas dati, kas ir nepieciešami maksājumu apstrādei, tiks sniegti Maksekeskus AS.
6.3. Apdrošināšanas prēmija tiek maksāta uz Aon Baltic kontu. Konta rekvizīti maksājumiem ir pieejami broko.lv
6.4. Visos gadījumos apdrošināšanas līgumu var sagatavot un Aon Baltic var izsniegt apdrošināšanas līguma dokumentus (apdrošināšanas polise utt.) tikai pēc attiecīgās informācijas saņemšanas, ka apdrošināšanas prēmija ir iemaksāta Aon Baltic kontā.
6.5. Ja netiek noslēgts apdrošināšanas līgums, apdrošināšanas prēmija tiek atmaksāta maksātājam. No atmaksājamās apdrošināšanas prēmijas tiek atskaitītas bankas izmaksas saistībā ar tādu atmaksu, kā arī saskaņā ar šo noteikumu 7.5. punktu - citas summas..

7. Atlaides:
7.1. Pēc saviem ieskatiem un pašai sedzot izmaksas, Aon Baltic var piemērot atlaides portālā noslēgto apdrošināšanas līgumos noteiktajām apdrošināšanas prēmijām (turpmāk tekstā - “Aon Baltic atlaides”). Tiek uzskatīts, ka, nolemjot noslēgt līgumu šajā portālā un samaksājot portālā aprēķināto apdrošināšanas prēmiju ar Aon Baltic atlaidi, portāla apmeklētājs ir sniedzis skaidru un neatsaucamu piekrišanu Aon Baltic par Aon Baltic atlaides izmantošanu un 7.5. punktā noteiktajām apdrošināšanas līguma, uz kuru attiecas Aon Baltic atlaide, izbeigšanas sekām.
7.2. Ja Aon Baltic piemēro atlaides pēc saviem ieskatiem un par saviem līdzekļiem, portālā aprēķinātā un atspoguļotā apdrošināšanas prēmija tiek samazināta par piemērotās Aon Baltic atlaides summu. Bet apdrošināšanas polise norāda pilnu apdrošināšanas prēmiju, kas tiek aprēķināta saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības noteikto kārtību, neatņemot no tās Aon Baltic piemēroto atlaidi.
7.3.Ja portāla apmeklētājs izvēlas portāla sagatavoto apdrošināšanas līgumu, kam piemērojama Aon Baltic atlaide, uz portāla apmeklētāja e-pastu tiek nosūtīts rēķins ar pilnu apdrošināšanas prēmijas summu, Aon Baltic atlaidi un galīgo (pēc atlaides piemērošanas) summu, kas portāla apmeklētājam (apdrošinājuma ņēmējam) jāsamaksā saskaņā ar apdrošināšanas līgumu.
7.4. Aon Baltic maksā apdrošināšanas sabiedrībai, kuras vārdā tika noslēgts apdrošināšanas līgums ar portāla apmeklētāju (apdrošinājuma ņēmēju), neatskaitot Aon Baltic atlaidi, tādējādi nodrošinot, ka apdrošināšanas sabiedrība saņem pilnu apdrošināšanas prēmiju, kas norādīta apdrošināšanas līgumā.
7.5. Ja tiek izbeigts portālā noslēgts apdrošināšanas līgums ar Aon Baltic atlaidi un apdrošinātājs atmaksā portāla apmeklētājam (apdrošinājuma ņēmējam) pilnu apdrošināšanas polisē norādīto apdrošināšanas prēmiju vai tās daļu, kas samaksāta saskaņā ar izbeigto apdrošināšanas līgumu (ieskaitot Aon Baltic atlaidi), portāla apmeklētājam (apdrošinājuma ņēmējam) ne vēlāk kā 7 dienu laikā no apdrošināšanas prēmijas vai tās daļas atmaksas saņemšanas jāatmaksā apdrošināšanas iemaksas daļa, kas proporcionāli atbilst (EUR) Aon Baltic atlaidei, ar kuru tika pārrēķināts apdrošināšanas līgums un visas apdrošināšanas polisē norādītās apdrošināšanas prēmijas saistībā ar Aon Baltic, norādot maksājuma uzdevumā izbeigtā apdrošināšanas līguma numuru un tekstu “Piešķirtās atlaides atmaksa. Apdrošināšanas līgums Nr. “ uz Aon Baltic kontu LT777300010131624954, banka - Swedbank AB.

8. Atbildība:
8.1. Tiek uzskatīts, ka, nolemjot noslēgt līgumu šajā portālā, portāla apmeklētājs ir devis skaidru un neatsaucamu piekrišanu un apstiprinājumu, ka Aon Baltic atlīdzinās visus portāla apmeklētājam radītos zaudējumus, kas izriet no nepienācīgas Aon Baltic pienākumu izpildes, tikai tādos gadījumos, ja Aon Baltic nav izpildījusi savus pienākumus apzināti vai rupjas nolaidības rezultātā. Citos gadījumos Aon Baltic nav atbildīga par tiešiem vai netiešiem portāla apmeklētāja zaudējumiem, kas izriet no Aon Baltic neizpildes.
8.2. Portāla apmeklētājs ir atbildīgs gadījumā, ja apdrošināšanas līguma noslēgšanas rīkojumu ir iesniegusi nepilngadīga persona vai tiesībnespējīga persona, par kuru tas ir atbildīgs saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

9. Sūdzības un strīdi:
9.1. Lai aizsargātu portāla apmeklētāja tiesības un tiesiskās intereses, kas izriet no līgumiem vai attiecībām, kuras Aon Baltic varētu būt pārkāpusi, un lai sazinātos ar Latvijas Banku ar mērķi atrisināt strīdu, vispirms ir jāiesniedz Aon Baltic rakstisks pieteikums, norādot strīda un/vai prasības apstākļus. Jūs varat sazināties personīgi, ierodoties jebkurā Aon Baltic birojā, vai nosūtot informāciju par strīdiem uz Latgales iela 257, Rīga, vai pa e-pastu uz aonlatvia@aon.lv. Sūdzība tiek izskatīta 14 kalendāro dienu laikā no sūdzības saņemšanas, ārkārtas gadījumos šo termiņu var pagarināt. Izskatīšana ir bez maksas.
9.2. Ja persona (apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātais, labuma guvējs vai cietušais) ir patērētājs (proti, fiziska persona, kas slēdz apdrošināšanas līgumu personiskām (nesaistītas ar uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību), ģimenes vai mājsaimniecības vajadzībām) un Aon Baltic neizpilda vai daļēji izpilda tās prasības, personai ir tiesības vērsties pie Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuda ar lūgumu atrisināt strīdu starp patērētāju un Latvijas Republikas finanšu tirgus dalībnieku atbilstoši Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuda reglamentā noteiktajai kārtībai.
9.3. Sūdzības par Aon Baltic darbību var iesniegt Latvijas Bankai vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā tiesību aktos noteiktajā kārtība.
9.4. Ja Aon Baltic neizpilda vai tikai daļēji izpilda Jūsu prasības, Jums ir tiesības vērsties tiesā tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Uz augšu
Autortiesības © Aon Baltic Privātuma politika. Portāla noteikumi. Cookie Preferences